در دفاع از حسین درخشان

03 June 2006: زمانيکه همه بيتفاوتي پيشه کرده اند و خود حسین هم چند روزي به خاطر مشکلات قادر به نوشتن نيست هدر واچ وظيفه خود ديد كه در اين روزهاي سخت كه ـ اميدواريم زود گذر باشدـ از حسین دفاع كند.

حتماً خوانندگان وفادار و دائمي سردبير: خودم دريافته اند كه در اين چند روزه چگونه هودر سعي کرد تا مشکلش را پيش اين و آن جار نزند. اين نشان داد اگر چه خودش علنا خودپرستي بدون شرمساري اش را اعلام کرده، هنوز حجب و حيايي در وجودش هست. حتي انتشار مصاحبه بي سر و تهي كه در آن به زبان بيزباني ازسبيل طلا خواسته بود که هوايش را داشته باشد و اكنون که ماه مي تمام شده و هودر بايد از محله محبوبش خدا حافظي كند مکاني براي ماندنش جور کنند، sociologically speaking ، نشان ازين حجب و حيا داشت.( ادعاي اينکه وقت زيادي صرف اين مصاحبه شده و به خاطر اين انتشارش کرده کمي مضحک به نظر مي رسد چون اولا مصاحبه خيلي كوتاه ست و ثانيا اگر وقتي روش صرف شده بود غلطهاي فاحشي نداشت كه حتي من بيسواد هم انها را تشخيص دهم)

خلاصه اينکه هودر دنبال مکاني ست كه بتواند بطور موقت آنجا اقامت كند اما اهالي نمک نشناس تورنتو كه انگار نه انگار و اهالي مونترال هم كه دست کمي هم از اينها ندارند و به خاطر همين هم سفر عشقي و ناگهاني هودر درست در روزيکه بايد خانه فعلي را تخليه مي كرد انجام نشده کنسل شد.

ظاهراً اينبار خانم ويکتوريا هم چون مطمئن نيست كه هودر دستش به جيبش برود التفاتي نكرده است.

نويسنده هودر واچ صميمانه معتقد است كه هودر شايسته هر چه كه باشد شايسته اين بيتوجهي و بيخيالي نيست.
هودر با هر دليل و با هر انگيزه اي كه داشته خدمات بزرگي در حق ما ايرانيان کرده است و مطمئنم كه اشتباهات او به ما اجازه اين را ميدهد كه او را به نقد بکشيم اما اينکه در چنين شرايطي تنهايش بگذاريم نه شايسته هودر و نه برازنده ماست.

اين آهنگ هم تقديم به هودر از طرف دوستانش در هودرواچ

I’ve Tried Everything
by: Eurythmics

powered by ODEO
The truth of life is the greatest gift
But I don’t think I can make it fit
And who would guess it would come to this
When I’ve tried everything

And I should know but I can’t explain
The endless noise sounding in my brain
Who would’ve thought that you could feel such pain
When you’ve tried everything

Yea.. you’re a loser now
Yea.. you’re a loser now

I should be cool
But I’m burning hot
I should be good
But I fell apart
Don’t look at me now don’t even start
Cause I’ve tried everything

Yea.. you’re a loser now
Yea.. you’re a loser now